Showing posts with label infographic. Show all posts
Showing posts with label infographic. Show all posts

Monday, November 9, 2015

on Leave a Comment

[Infographic] 10 câu nói tiếng Anh hay về tình yêu

Infographic dưới đây sẽ là những cụm từ phổ biến và quen thuộc nhất về chủ đề tình yêu. Những câu nói nổi tiếng dành cho những cặp đang yêu bằng tiếng Anh.

Infographic 10 câu nói tiếng Anh hay về tình yêu
Infographic 10 câu nói hay về tình yêu bằng tiếng Anh